FANDOM


Bimyo Episode 15
Extra Girl Sasshi
Bimyo SashiharaRino Episode15
Air date January 19, 2012
previous
Bimyo Episode 14
next
Bimyo Episode 16

Bimyo Episode 15 is the fifteenth episode of AKB48 Konto "Bimyo~".

Segments/Skits