AKB48 Wiki
Advertisement

General Information

Feng XinDuo Team NII Special Stage "Shiba ge Shanyou Shunjian" (18 Shining Moment)

2016.01.15

Setlist

M00. overture
M01. BINGO!
M02. Qiánsuǒwèiyǒu
M03. Nìliú ér shàng
M04. Jùchǎng nǚshén

M05. Bàofēngyǔ zhī yè
M06. Láng yǔ zìzūn
M07. Zhūlìyè
M08. Táng
M09. Rúguǒ nǐ yǒngbào wǒ
M10. Ài de jiāsùqì

M11. Zuìměi zhī rén
M12. Yǔnshí de jīlǜ
M13. Almond Crossaint Keikaku
M14. Nǚwáng diànxià
M15. Dì yī zhǐ tùzǐ
M16. Mótiānlóu de jùlí
M17. We are the SNH
M18. Mèngxiǎng de zhǐ fēijī

Team NII
Members Chen JiaYing | Chen WenYan | Dong YanYun | Feng XinDuo | Gong ShiQi | He XiaoYu | Huang TingTing | Ju JingYi | Li Xuan | Li YiTong | Lin SiYi | Lu Ting | Luo Lan | Meng Yue | Tang AnQi | Wan LiNa | Yi JiaAi | Zeng YanFen | Zhang YuXin | Zhao Yue | Zhou ShuYan | Xu YanYu (Captain)
Advertisement